Smak dnia

20 tekstów – auto­rem jest Smak dnia.

Często, gdy wspo­minam daw­ne miłości uśmie­cham się,
Nie dla­tego, że cze­goś im zazdroszczę
Po pros­tu cieszę się, że są szczęśliwi...
Nig­dy na­wet nie przy­puszczałam, że będę cie­szyć się ich szczęściem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 maja 2013, 18:22

Gdy człowiek dos­ta­je mniej od losu
bar­dziej do­cenia to co otrzymał...
Ludzie bogaci,
już daw­no zat­ra­cili ra­dość z drobnostek... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 maja 2013, 19:57

Zaw­sze można zwątpić
zwątpić w Bo­ga, zwątpić w sens życia
Ale zde­cydo­wanie naj­gor­szą rzeczą jest zwątpić we włas­ne możliwości...
Człowiek jak mało kto, jest w sta­nie wiele wytrzymać... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 kwietnia 2013, 21:10

W jed­nym mo­men­cie stałam się nieatrakcyjna
w jed­nym mo­men­cie stra­ciłam wszys­tkich, których kochałam
A oni głup­cy wys­traszy­li się odpowiedzialności... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 kwietnia 2013, 09:09

Sku­piając się na pielęgno­waniu powierzchowności
Za­pomi­namy o wnętrzu... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 kwietnia 2013, 08:35

I co mi po wol­ności, kiedy przytłacza mnie samotność... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 kwietnia 2013, 18:18

To w człowieku tkwi naj­większa siła
Wiem że osiągnę wszystko
Reali­zuje marzenia
Pop­rzez pracę nad samą sobą... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 stycznia 2011, 21:03

,, Z nadzieja pat­rzę w No­wy Rok
Ze strachem i lękiem o naszą przyszłość..." 

myśl
zebrała 15 fiszek • 1 stycznia 2011, 16:39

Uśmiech jest odzwier­cied­le­niem naszej Duszy... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 grudnia 2010, 19:29

Stwier­dze­nie, że brak nam cza­su na wszystko
Jest je­dynie us­pra­wied­li­wieniem włas­nej niedoskonałości... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 7 grudnia 2010, 11:10
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Smak dnia

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność